Destacats

Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l’àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-share

El 65% de la generació d’ocupació a Osona entre l’any 2008 i l’any 2015 va venir determinada per l’efecte competitiu de la comarca

Segons l'estudi presentat ahir dimecres 3 de maig a La Garriga "Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la xarxa C-17", més de 6 de cada 10 nous llocs de treball generats a la comarca d'Osona durant el període 2008-2015 s'expliquen per un efecte competitiu. És a dir, el territori va presentar les condicions adequades per generar llocs de treball, tot  i que l'efecte de l’evolució positiva de l’economia catalana segueix tenint un pes important en la creació d’ocupació. 

L'estudi ha estat realitzat en col·laboració entre l’Observatori Socioeconòmic d’Osona i l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i té per objectiu conèixer què ha determinat la creació (o destrucció) de llocs de treball en aquests territoris durant el període 2008-2015. Per fer-ho, l’estudi es basa en l’anàlisi de components que permet detectar què explica l’evolució de l’ocupació en un territori a partir d’aquests tres components: efecte global, efecte sectorial i efecte competitiu.

En el període de crisi econòmica, la destrucció de llocs de treball en els àmbits territorials estudiats s’explica per la dinàmica general de l’economia catalana (efecte global). Entre 2008 i 2013 l’efecte global va ser responsable del 70-80% de la pèrdua de llocs de treball, mentre que l’efecte competitiu no va tenir quasi influència en el cas d’Osona i una lleugera influència en el cas del Vallès Oriental (3,9%) i els municipis de la Xarxa C-17 (3%).

Durant els anys de contracció econòmica (2008-2013), la construcció i el sector del metall són les activitats econòmiques que registren més pèrdua de llocs de treball, influenciats bàsicament per l’efecte sectorial. 

En l’inici de la recuperació (2013-2015) l’agroindústria, el sector del metall, la logística i el sector TIC,  van generar les condicions necessàries a Osona per crear nous llocs de treball, sent més determinant aquest efecte competitiu d’aquests sectors econòmics que l’arrossegament positiu del conjunt de l’economia de Catalunya, Destaca la dinàmica del sector del metall, que sent un dels sectors amb més pèrdua de llocs de treball durant la crisi, posteriorment va estar un dels sectors on més va crèixer l'ocupació en la fase de recuperació econòmica.

Veure les dades