Destacats

L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

Joan Miquel Hernández Gascón i el seu equip presenten un informe sobre com impactarà la indústria 4.0 en l'àmbit laboral

La digitalització està comportant uns canvis de tal magnitud en l’activitat econòmica i una acceleració tan rellevant en l’avenç tecnològic que avui en dia es parla amb tota naturalitat que estem davant el que ja s’anomena la quarta revolució industrial, la qual es caracteritza per la utilització de tota una sèrie de tecnologies1 que permeten la hibridació del món físic i el digital (cyber physical systems), un fenomen que ha vingut a anomenar-se Indústria 4.0 i que possibilita la connectivitat entre els diferents sistemes al llarg de la cadena de valor i més enllà d’una sola empresa així com una nova interacció entre l’home i la màquina.

L’IMPACTE LABORAL DE LA INDÚSTRIA 4.0 A CATALUNYA

  • L’automatització de la indústria comportarà la desaparició de tasques repetitives que no aportin valor i d’algunes no rutinàries que podran ser programades, però suposarà la creació d’altres de noves, cosa que s’oposa a la idea que la Indústria 4.0 hagi de significar importants pèrdues d’ocupació agregada.
  • A Catalunya, el 35% dels llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser automatitzats en l’horitzó 2030 com a conseqüència de la implantació de la Indústria 4.0, si bé això no vol dir que tots ells seran substituïts per robots.
  • El risc d’automatització és molt més elevat en els llocs de treball que desenvolupin tasques rutinàries, de poca formació i amb salaris baixos.
  • L’economia catalana veurà un augment de la seva ocupació degut a la digitalització del +0,7% (+13.300 persones) fins l’any 2030, amb diferències entre els sectors: Indústria: ‐3,2% (‐12.200) Serveis: +2,0% (+29.400): especialment aquells lligats a la indústria
  • Les dues principals recomanacions d’aquest document són: cal potenciar i millorar la formació (contínua, professional i universitària) per facilitar la transició del capital humà cap als nous requeriments de la Indústria 4.0 i, per a aquelles persones que inevitablement es vegin expulsades del mercat de treball i no puguin adaptar‐se als canvis, cal prendre en consideració la posada en marxa de nous mecanismes de lluita contra la desigualtat.  

Nota de premsa

Informe

Veure les dades