La tranformació econòmica fa emergir nous models de negoci digitals


Els nous models de negoci digitals

  • Model de subscripció (Netflix, Apple Music): Proporciona un accés continuat a un producte o servei que tradicionalment es compra “d’un en un”, a canvi d’una quota de subscripció.
  • Model Freemium (Spotify, Linkedn, Dropbox): Ofereix un producte a canvi de les dades dels usuaris, o fins i tot de la seva “vista” (en el cas de la visualització d’anuncis). L’usuari pot escollir pagar per gaudir de l’oferta complerta dels productes.
  • Model gratuït (Google, Facebook) Ofereixen un servei o un producte gratuït als usuaris que captura les seves dades i la seva atenció.
  • Model ”Marketplace” (eBay, iTunes, App Store, Uber, AirBnB): Ofereixen un mercat digital que uneix els venedors i els compradors a canvi d’una comissió.
  • L’accés per sobre de la propietat (Zipcar, Peerbuy, AirBnB): Proveeixen l’accés temporani a béns i serveis que tradicionalment s’havien de comprar. Són els relacionats amb l’Economia Compartida, on les persones monetitzen els seus actius infrautilitzats i els deixen als demés.
  • Model de Supermercat (Amazon): Utilitzen el seu gran poder de mercat i la seva gran dimensió per eliminar la competència, normalment a través de la venta per sota el preu de cost.
  • Model basat en l’experiència (Tesla, Apple): Proveeixen una experiència d’usuari superior, normalment acompanyada d’un preu també superior.
  • Model “On-demand” Uber, Operator, Taskrabbit): Es caracteritza per monetitzar el temps i oferir l’accés instantani a un bé o servei. Les empreses reben comissions de les transaccions entre persones, que normalment venen el seu temps a persones amb diners però sense temps.
  • Model Ecosistema (Apple, Google): Venen un sistema interdependent de productes i serveis, que augmenten de valor a mesura que el consumidor n’adquireix una major part. Es caracteritzen per crear dependència en el consumidor.