Densitat de població

Habitants per km2
Càlcul: Habitants / km2
Font: Idescat

Any:
Indicador:
MunicipiPer habitant (hab./km2) 2018 Per superfície (km2) 2018 Per superfície (km2) 2017 Per habitant (hab./km2) 2017 Per superfície (km2) 2016 Per habitant (hab./km2) 2016 Per superfície (km2) 2015 Per habitant (hab./km2) 2015 Per superfície (km2) 2014 Per habitant (hab./km2) 2014 Per superfície (km2) 2013 Per habitant (hab./km2) 2013