Població activa registrada

La població activa registrada és la suma de la població ocupada registrada més la població aturada registrada de 16 a 64 anys. La població activa registrada s’obté (es difereix) de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral mensuals només trimestrals, per obtenir-les es realitza una estimació mensual de la població activa en base als ocupats diferits de la taxa d’atur registral del trimestre immediatament anterior, més la suma dels aturats del mes en qüestió.
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

MunicipiIV Trimestre 2017 III Trimestre 2017 II Trimestre 2017 I Trimestre 2017 IV Trimestre 2016 III Trimestre 2016 II Trimestre 2016 I Trimestre 2016 IV Trimestre 2015 III Trimestre 2015 II Trimestre 2015 I Trimestre 2015 IV Trimestre 2014 III Trimestre 2014 II Trimestre 2014 I Trimestre 2014