Població activa registrada per sexe

La població activa registrada és la suma de la població ocupada registrada més la població aturada registrada de 16 a 64 anys distribuïda per sexe. La població activa registrada s’obté (es difereix) de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral per sexe i edat, per obtenir-les es realitza una estimació per sexe i edats a partir de la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

MunicipiHomes 12/2017 Dones 12/2017 Homes 9/2017 Dones 9/2017 Homes 6/2017 Dones 6/2017 Homes 3/2017 Dones 3/2017 Homes 12/2016 Dones 12/2016 Homes 9/2016 Dones 9/2016 Homes 6/2016 Dones 6/2016 Homes 3/2016 Dones 3/2016 Homes 12/2015 Dones 12/2015 Homes 9/2015 Dones 9/2015 Homes 6/2015 Dones 6/2015 Homes 3/2015 Dones 3/2015 Homes 12/2014 Dones 12/2014 Homes 9/2014 Dones 9/2014 Homes 6/2014 Dones 6/2014 Homes 3/2014 Dones 3/2014