Població activa registrada per edats

La població activa registrada és la suma de la població ocupada registrada més la població aturada registrada de 16 a 64 anys distribuïda per edats. La població activa registrada s’obté (es difereix) de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral per sexe i edat, per obtenir-les es realitza una estimació per sexe i edats a partir de la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

MunicipiDe 16 a 24 12/2017 De 25 A 34 12/2017 De 35 a 44 12/2017 De 45 a 54 12/2017 De 55 a 64 12/2017 De 16 a 24 9/2017 De 25 A 34 9/2017 De 35 a 44 9/2017 De 45 a 54 9/2017 De 55 a 64 9/2017 De 16 a 24 6/2017 De 25 A 34 6/2017 De 35 a 44 6/2017 De 45 a 54 6/2017 De 55 a 64 6/2017 De 16 a 24 3/2017 De 25 A 34 3/2017 De 35 a 44 3/2017 De 45 a 54 3/2017 De 55 a 64 3/2017 De 16 a 24 12/2016 De 25 A 34 12/2016 De 35 a 44 12/2016 De 45 a 54 12/2016 De 55 a 64 12/2016 De 16 a 24 9/2016 De 25 A 34 9/2016 De 35 a 44 9/2016 De 45 a 54 9/2016 De 55 a 64 9/2016 De 16 a 24 6/2016 De 25 A 34 6/2016 De 35 a 44 6/2016 De 45 a 54 6/2016 De 55 a 64 6/2016 De 16 a 24 3/2016 De 25 A 34 3/2016 De 35 a 44 3/2016 De 45 a 54 3/2016 De 55 a 64 3/2016 De 16 a 24 12/2015 De 25 a 34 12/2015 De 35 a 44 12/2015 De 45 a 54 12/2015 De 55 a 64 12/2015 De 16 a 24 9/2015 De 25 a 34 9/2015 De 35 a 44 9/2015 De 45 a 54 9/2015 De 55 a 64 9/2015 De 16 a 24 6/2015 De 25 A 34 6/2015 De 35 a 44 6/2015 De 45 a 54 6/2015 De 55 a 64 6/2015 De 16 a 24 3/2015 De 25 A 34 3/2015 De 35 a 44 3/2015 De 45 a 54 3/2015 De 55 a 64 3/2015 De 16 a 24 12/2014 De 25 a 34 12/2014 De 35 a 44 12/2014 De 45 a 54 12/2014 De 55 a 64 12/2014 De 16 a 24 9/2014 De 25 a 34 9/2014 De 35 a 44 9/2014 De 45 a 54 9/2014 De 55 a 64 9/2014 De 16 a 24 6/2014 De 25 a 34 6/2014 De 35 a 44 6/2014 De 45 a 54 6/2014 De 55 a 64 6/2014 De 16 a 24 3/2014 De 25 a 34 3/2014 De 35 a 44 3/2014 De 45 a 54 3/2014 De 55 a 64 3/2014