Avaluats i graduats a 4rt d’ESO segons nacionalitat

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats segons nacionalitat.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

Municipi