Creixement de població

Diferència entre la població a l’inici i al final d’un període.
Càlcul: Creixement natural de població + saldo migratori
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

Any:

Municipi