Creixement de població

Diferència entre la població a l’inici i al final d’un període.
Càlcul: Creixement natural de població + saldo migratori
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

Any:

MunicipiCreixement total de la població 2017 Creixement total de la població 2016 Creixement total de la població 2015 Creixement total de la població 2014 Creixement total de la població 2013 Creixement total de la població 2012