Creixement de població

Diferència entre la població a l’inici i al final d’un període.
Càlcul: Creixement natural de població + saldo migratori
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

Any:

MunicipiCreixement total de la població 2015 Creixement total de la població 2014 Creixement total de la població 2013 Creixement total de la població 2012