Taxa d'activitat

Relació entre la població activa (població ocupada + població aturada) i la població de 16 anys i més (taxa bruta) o la població de 16-64 anys (taxa neta). S’expressa en tant per cent.
Càlcul: Taxa bruta d’activitat: (Població activa/ població de 16 anys i més) * 100
Taxa neta d’activitat: (Població activa / població de 16-64 anys ) * 100

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Hermes, Xifra i Idescat


Any:
 
Indicador:
Municipi