Taxa d'ocupació

Relació entre la població ocupada respecte al total de població de 16 anys i més (taxa bruta) o al total de població de 16-64 anys (taxa neta). Taxa d’ocupació a 1 de gener. S’expressa en tant per cent.
Càlcul: Taxa bruta d’ocupació: (Població ocupada / població de 16 anys i més) * 100
Taxa neta d’ocupació: (Població ocupada / població de 16-64 anys) * 100

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat

Any:

MunicipiBruta 2016 Neta 2016 Bruta 2015 Neta 2015 Bruta 2014 Neta 2014 Bruta 2013 Neta 2013