Distribució de la població major de 16 anys

Grup d'edat que inclou la població de més de 16 anys
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat.

Any:

MunicipiMajors de 16 anys 2017 Majors de 16 anys 2016 Majors de 16 anys 2015 Majors de 16 anys 2014 Majors de 16 anys 2013