Distribució de la població de 16 a 64 anys

Grup d’edat que inclou la població de 16 a 64 anys
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat.

Any:

Municipi