Distribució de la població de 16 a 64 anys

Grup d’edat que inclou la població de 16 a 64 anys
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat.

Any:

MunicipiDe 16 anys a 64 anys 2017 De 16 anys a 64 anys 2016 De 16 anys a 64 anys 2015 De 16 anys a 64 anys 2014 De 16 anys a 64 anys 2013