Índex d'envelliment

Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys. S’expressa en tant per cent.
Càlcul: (població de 65 anys o més / població entre 0-15 anys)*100
Font: Idescat i Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)

Any:
Indicador:
MunicipiDones 2018 Homes 2018 Total 2018 Dones 2017 Homes 2017 Total 2017 Homes 2016 Dones 2016 Total 2016 Homes 2015 Dones 2015 Total 2015 Homes 2014 Dones 2014 Total 2014 Homes 2013 Dones 2013 Total 2013