Exploreu les dades

En aquesta secció podeu consultar per municipis els indicadors que selecioneu seguint els següents passos:

1. Escolliu municipi/s

Marca'ls tots

2. Escolliu familia d'indicador/s

Indicadors demogràfics
Evolució de la població
Distribució de la població per sexe
Distribució de la població i grups d'edat
Distribució de la població estrangera
Distribució de la població major de 16 anys
Distribució de la població de 16 a 64 anys
Densitat de població
Índex d'envelliment
Índex de sobreenvelliment
Dependència juvenil
Dependència senil
Dependència global
Edat mitjana de la població
Taxa bruta de natalitat
Taxa bruta de mortalitat
Taxa bruta de fecunditat
Naixements
Defuncions
Creixement natural de la població
Saldo migratori
Creixement total de la població
Indicadors mercat de treball
Taxa d'atur registral
Taxa d'atur registral per sexe
Taxa d'atur registral per edats
Taxa d'atur per mesos
Taxa d'atur registrat per sexe i municipis
Atur Registrat
Atur registrat per sexe
Atur registrat per edat
Atur registrat segons nivell de formació
Atur registrat segons durada de la demanda
Atur registrat per sectors
Atur Registrat. Població estrangera
Atur Registrat per sexe. Població estrangera
Activitats econòmiques amb més atur
Contractació registrada
Contractació registrada per sexe
Contractació registrada per edats
Contractació registrada segons nivell de formació
Contractació registrada per sectors
Contractació registrada per ocupació
Contractació registrada per tipus
Contractació registrada per ETT
Contractació registrada població estrangera
Contractació registrada població estrangera per sexe
Població activa estimada
Beneficiaris per desocupació
Taxa d'activitat
Població ocupada
Taxa d'ocupació
Afiliacions SS (Trimestral)
Afiliacions per sector (Trimestral)
Assalariats per sector
Autònoms per sectors
Indicadors d'activitat econòmica
Població activa registrada
Població activa registrada per sexe
Població activa registrada per edats
Evolució empreses Osona
Empreses per sectors
Empreses per sectors (percentatge)
Afiliats per residència i sexe
Afiliats per residència i edat
Afiliats per residència i nacionalitat
Supervivència empresarial
Evolució de les cooperatives per tipus
Evolució de les cooperatives per sector econòmic
Explotacions agràries i ramaderes
Agricultura ecològica
Ramaderia (caps de bestiar)
Ramaderia (Explotacions segons nombre d'unitats ramaderes)
Places turístiques
Places turístiques per 10.000 habitants
Establiments hotelers
Establiments càmpings
Establiments de turisme rural
Treballadors segons dimensió de l'empresa
Indicadors socials
Renda bruta familiar disponible (Municipi)
Renda bruta familiar disponible (per habitant)
PIB
VAB
IRPF
Pensions contributives
Pensions contributives - Imports
Pensions no contributives
Persones amb discapacitat
Sol·licituds beques menjador segons municipi de l'alumne
Concessions beques menjador segons municipi de l'alumne
Beques menjador segons municipi del centre d'estudis
Indicadors d'educació
Nivell d'instrucció
Estudis postobligatoris
Taxa analfabetisme
Centres d'ensenyament
Alumnes per ensenyament
Personal Docent
Alumnes NEE ESO
Alumnes ESO per curs
Alumnes ESO segons origen
Alumnes ESO repetidors
Alumnes F.P.
Alumnes ESO avaluats
Rutes de transport escolar segons destinació
Alumnes segons origen-destí
Alumnes Batxillerat
Alumnes que finalitzen Batxillerat
Indicadors d'habitatge
Tipus de llar 2011
Membres per llar
Dimensió mitjana de la llar
Tipus de llar 2001
Habitatges tinença
Habitatges de lloguer social
Demanda d'habitatge de protecció oficial
Habitatge protegit iniciat
Habitatge protegit acabat
Habitatges iniciats
Habitatges acabats
Obra nova
Habitatge de lloguer
Indicadors de sostenibilitat
Mobilitat laboral
Taxa Autocontenció
Taxa Autosuficiència
Mobilitat per estudis
Taxa de recollida selectiva
Residus kg/persona i dia
Recollida selectiva registrada
Cobertes del sòl
Superfície del cadastre urbà
Antiguitat de les construccions
Parc de vehicles
Índex de motorització
Indicadors geogràfics
Sinistralitat laboral
Sinistralitat laboral - Regulació per incidència

3. Escolliu indicador/s

test
Dones
Homes
Dones
Homes
Taxa d'estrangeria
Variació interanual població estrangera 2000 - 2001
Variació interanual població estrangera 2001 - 2002
Variació interanual població estrangera 2002 - 2003
Variació interanual població estrangera 2003 - 2004
Variació interanual població estrangera 2004 - 2005
Variació interanual població estrangera 2005 - 2006
Variació interanual població estrangera 2006 - 2007
Variació interanual població estrangera 2007 - 2008
Variació interanual població estrangera 2008 - 2009
Variació interanual població estrangera 2009 - 2010
Variació interanual població estrangera 2010 - 2011
Variació interanual població estrangera 2011 - 2012
Variació interanual població estrangera 2012 - 2013
Variació interanual població estrangera 2013 - 2014
Variació interanual població estrangera 2014 - 2015
Variació interanual població estrangera 2015 - 2016
Variació interanual població estrangera 2016 - 2017
Per habitant (hab./km2)
Per superfície (km2)
Dones
Homes
Total
Dones 0 - 4
Dones 10 - 14
Dones 15 - 19
Dones 20 - 24
Dones 25 - 29
Dones 30 - 34
Dones 35 - 39
Dones 40 - 44
Dones 45 - 49
Dones 5 - 9
Dones 50 - 54
Dones 55 - 59
Dones 60 - 64
Dones 65 - 69
Dones 70 - 74
Dones 75 - 79
Dones 80 - 84
Dones 85 i més
Homes 0 - 4
Homes 10 - 14
Homes 15 - 19
Homes 20 - 24
Homes 25 - 29
Homes 30 - 34
Homes 35 - 39
Homes 40 - 44
Homes 45 - 49
Homes 5 - 9
Homes 50 - 54
Homes 55 - 59
Homes 60 - 64
Homes 65 - 69
Homes 70 - 74
Homes 75 - 79
Homes 80 - 84
Homes 85 i més
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Taxa bruta de natalitat
Taxa bruta de mortalitat
Creixement natural de la població
Taxa de creixement natural de la població
Taxa de creixement natural de la població 2001-2011
Saldo migratori
Saldo migratori exterior
Taxa de saldo migratori
Taxa de saldo migratori - Mitjana - 2001/2011
Creixement total de la població
Dones
Homes
Total
Taxa bruta de fecunditat
Taxa d’atur
Taxa d’atur
Taxa d’atur
Taxa d’atur
Taxa d’atur
Taxa d’atur
Taxa d'atur
A
A -
Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ...
Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic...
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Activitats financeres i d'assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats sanitàries i de serveis socials
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Altres serveis
B
B -
C
C -
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
Construcció
D
D -
E
E -
Educació
F
F -
G
G -
H
H -
Hostaleria
I
I -
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Informació i comunicacions
J
J -
K
K -
L
L -
M
M -
N
N -
O
O -
P
P -
Q
Q -
R
R -
S
S -
SA
SA -
Sense ocupació anterior
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
T
T -
Transport i emmagatzematge
Llocs de treball menys Població ocupada resident
Llocs de treball localitzats
No Residents ocupats a dins
Població ocupada resident
Residents ocupats a dins
Residents ocupats a fora
Dones
Homes
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
Més de 45 anys
Menys de 20 anys
Agricultura
Construcció
Indústria
Serveis
Indefinits
Temporal
Llocs d'estudi localitzats
Llocs estudi menys població que estudia resident
No residents que que estudien a dins
Població que estudia resident
Residents que estudien a dins
Residents que estudien a fora
Taxa de recollida selectiva
Residus kg/persona i dia
Altres
Envasos lleugers
Altres
Envasos lleugers
Matèria orgànica
Paper i Cartró
Poda i jardineria
Recollida selectiva
Residus voluminosos i fusta
Vidre
Nivell assistencial (subsidi)
Nivell contributiu
Renda activa d'inserció
Renda activa d'inserció
Renda Activa d'Inserció
Renda activa d'inserció
Altres
Bosc clar
Bosc dens
Conreus
Improductiu artificial
Improductiu natural
Matollars
Prats
Total municipi
dones
homes
Bruta
Neta
Parcel·les edificades (ha)
Parcel·les sense edificar (ha)
Parcel·les urbanes (ha)
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000 i posterior
Abans de 1950
Sòl vacant
Sense definir
Total
Vehícles
Índex
Batxillerat superior
Batxillerat superior %
Diplomatura
Diplomatura %
ESO, EGB, Batx.elemental
ESO, EGB, Batx.elemental %
Estudis primaris
Estudis primaris %
FP grau mitjà
FP grau mitjà %
FP grau superior
FP grau superior %
Grau Universitari
Grau Universitari %
Llicenciatura i Doctorat
Llicenciatura i Doctorat %
No sap llegir o escriure
No sap llegir o escriure %
Sense estudis
Sense estudis %
TOTAL Població > 16 anys
Batxillerat superior
Batxillerat superior
Batxillerat superior - %
Batxillerat superior - %
Estudis FP
Estudis FP - %
TOTAL
Universitaris
Universitaris
Universitaris - %
No sap llegir o escriure
Taxa analfabetisme
Batxillerat
CFGM
CFGS
Educació infantil i primària
Educació primària i secundària
Educació secundària
Específics d'educació especial
Específics d'educació especial
Exclusius d'infantil
Exclusius d'infantil
PQPI
TOTAL(*)
Batxillerat
Cicles Formatius Grau Mitjà
Cicles Formatius Grau Superior
Educació especial
Educació infantil (1r cicle)
Educació infantil (2n cicle)
Educació primària
ESO
PQPI
TOTAL
Educació infantil i primària
Educació primària i secundària
Educació secundària
Específics d'educació especial
Específics d'educació especial
Exclusius d'infantil
Exclusius d'infantil
Total
Total Osona
Altes capacitats intel·lectuals
Altres
Altres alteracions greus de la personalitat
Discapacitat auditiva
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat motòrica
Discapacitat visual
Incorporació tardana
No informat
No NEE
Situació social desfavorida
Total NEE
Trastorn General del Desenvolupament (TGD)
Bruta
Neta
Destinació Calldetenes
Destinació Centelles
Destinació Gurb
Destinació L'Esquirol
Destinació Masies de Voltregà
Destinació Prats de Lluçanès
Destinació Roda de Ter
Destinació Sant Hipòlit de Voltregà
Destinació Sant Quirze de Besora
Destinació Sant Vicenç de Torelló
Destinació Taradell
Destinació Tona
Destinació Torelló
Destinació Vic
I Trim - Autònoms
I Trim - Règim General
I Trim - Autònoms
II Trim - Autònoms
II Trim - Règim General
II Trim - Autònoms
III Trim - Autònoms
III Trim - Règim General
III Trim- Autònoms
III Trim- Règim General
IV Trim - Autònoms
IV Trim - Règim General
IV Trim- Autònoms
IV Trim- Règim General
I Trim - Indústria
I Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Construcció
II Trim - Serveis
III Trim - Indústria
IV Trim - Indústria
I Trim - Agricultura
I Trim - Construcció
I Trim - Indústria
I Trim - Serveis
I Trim - Agricultura
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
II Trim - Agricultura
II Trim- Construcció
III Trim - Agricultura
III Trim - Construcció
III Trim - Serveis
III Trim - Construcció
III Trim - Indústria
III Trim - Serveis
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Construcció
IV Trim - Serveis
I Trim - Agricultura
I Trim - Construcció
I Trim - Indústria
I Trim - Serveis
I Trim TOTAL
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
II Trim TOTAL
III Trim - Agricultura
III Trim - Construcció
III Trim - Indústria
III Trim - Serveis
III Trim TOTAL
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Construcció
IV Trim - Indústria
IV Trim - Serveis
IV Trim TOTAL
I Trim
I Trim.
II Trim
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
TOTAL
I Trim - Indústria
I Trim - Serveis
I Trim- Agricultura
I Trim- Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
Ii Trim- Agricultura
II Trim- Agricultura
II Trim- Construcció
III Trim - Construcció
III Trim - Serveis
III Trim - Agricultura
III Trim - Indústria
III Trim - Serveis
III Trim- Agricultura
III Trim- Construcció
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Construcció
IV Trim - Indústria
IV Trim - Serveis
IV Trim- Agricultura
IV Trim- Construcció
I Trim - Agricultura
I Trim - Serveis
I Trim - Construcció
I Trim - Indústria
I Trim - Serveis
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
III Trim - Agricultura
III Trim - Construcció
III Trim - Construcció
III Trim - Indústria
III Trim - Serveis
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Serveis
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Construcció
IV Trim - Indústria
IV Trim - Serveis
Altes
Baixes
Saldo Net
Amb terres - Amb ramaderia
Amb terres - Amb SAU
Amb terres - Explotacions
Amb terres - ha
Amb terres - Sense ramaderia
Sense terres
Total
Superfície en període de conversió - Explotacions
Superfície en període de conversió - ha
Superfície qualificada - Explotacions
Superfície qualificada - ha
Total (ha)
Total Explotacions
Aviram - Caps
Aviram - Explotacions
Bovins - Caps
Bovins - Explotacions
Cabrum - Caps
Cabrum- Explotacions
Conilles mares - Caps
Conilles mares - Explotacions
Equins - Caps
Equins - Explotacions
Ovins - Caps
Ovins - Explotacions
Porcins - Caps
Porcins - Explotacions
Total
De 100 a 500 UR - Explotacions
De 100 a 500 UR - UR
De 20 a 50 UR - Explotacions
De 20 a 50 UR - UR
De 5 a 20 UR - Explotacions
De 5 a 20 UR - UR
De 50 a 100 UR - Explotacions
De 50 a 100 UR - UR
Més de 500 UR - UR
Menys 5 UR - Explotacions
Menys 5 UR - UR
Total - Explotacions
Total - UR
Càmpings
Hotels
Residències/Turisme rural
Total
1 estrella
2 estrelles
3 estrelles
4 estrelles
5 estrelles
TOTAL
Total hostals
Total hotels
Luxe
Primera
Segona
Tercera
Total càmpings
Cases poble compartides
Cases poble independents
Masies
Masoveries
Total
Majors de 16 anys
De 16 anys a 64 anys
1r - Noies
1r - Nois
1r - Total
2n - Noies
2n - Nois
2n - Total
3r - Noies
3r - Nois
3r - Total
4t - Noies
4t - Nois
4t - Total
Total
Total Noies
Total Nois
Amèrica del Nord
Amèrica del Nord %
Àsia i Oceania
Àsia i Oceania %
Centre i Sudamèrica
Centre i Sudamèrica %
Espanya
Espanya %
Magreb
Magreb %
Resta d'Àfrica
Resta d'Àfrica %
Resta d'Europa
Resta d'Europa %
Resta Unió Europea
Resta Unió Europea %
Total
Total estrangers
Total estrangers %
% Repetidors
No repetidors
Repetidors
Total Alumnes ESO
CFGM
CFGM - 1r
CFGM - 2n
CFGM - Només pràctiques
CFGS
CFGS - 1r
CFGS - 2n
CFGS - Només pràctiques
Total
Amèrica del Nord
Amèrica del Nord - %
Àsia i Oceania
Àsia i Oceania - %
Centre i Sudamèrica
Centre i Sudamèrica - %
Espanya
Espanya - %
Graduats
Graduats estrangers
Magreb
Magreb - %
Resta d'Àfrica
Resta d'Àfrica - %
Resta d'Europa
Resta d'Europa - %
Resta d'Unió Europea
Resta d'Unió Europea - %
Taxa estrangers avaluats
Taxa no graduats
Taxa no graduats estrangers
Total avaluats
Total avaluats estrangers
Arts
Arts - %
Ciències i tecnologia
Ciències i tecnologia - %
Humanitats i ciències
Humanitats i ciències - %
Total
1r
1r - Noies
1r - Noies - %
1r - Nois
1r - Nois - %
2n
2n - Noies
2n - Noies - %
2n - Nois
2n - Nois - %
Total
Total Noies
Total Noies - %
Total Nois
Total Nois - %
Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació.
Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació.
De 251 i més treballadors
De 51 a 250 treballadors
Fins a 50 treballadors
Total Treballadors
RBFD (Milers d'euros).
Variació interanual.
Índex (Osona =100).
RBFD per hab. (Milers d'euros).
PIB (Milions d'euros).
PIB per hab. (milers d'euros).
PIB (Milions d'euros).
PIB - Índex (Catalunya =100).
PIB per hab. (milers d'euros).
Taxa d'autocontenció
Agricultura
Construcció
Indústria
Serveis
Total
IRPF - Base imposable per declarant (EUROS)
IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS)
IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS)
Favor familiars
Favor familiars
Favor familiars
Favors familiars
Incapacitat permanent
Incapacitat permanent
Incapacitat permanent
Jubilació
Jubilació
Jubilació
Orfanesa
Orfanesa
Orfanesa
Total
Total
Total
Total
Viduïtat
Viduïtat
Viduïtat
Invalidesa (Nº)
Invalidesa - Import anual (euros)
Invalidesa - Import anual (euros)
Jubilació (Nº)
Jubilació - Import anual (euros)
Jubilació - Import anual (euros)
Dones
Homes
Total
Taxa d'autosuficiència
Infantil
Primària
Secundària
Total
Infantil
Primària
Secundària
Total
Dones
Homes
De 20 a 24 anys
de 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
de 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
de 30 a 45 anys
Majors 45 anys
Menors 20 anys
Altres Estudis Post-secundaris
Altres Estudis Post-secundaris - Dones
Altres Estudis Post-secundaris - Homes
CFGM - Programes de Formació Professional
CFGS - Tècnics Professionals Superiors
Estudis primaris Complets
Estudis Primaris Complets - Dones
Estudis primaris Complets - Dones
Estudis Primaris Complets - Dones
Estudis primaris Complets - Dones
Estudis Primaris Complets - Homes
Estudis Primaris Incomplets
Estudis Primaris Incomplets - Dones
Estudis Primaris Incomplets - Homes
Estudis Secundaris
Estudis Secundaris - Dones
Estudis Secundaris - Homes
Formació Professional - Dones
Formació Professional - Homes
Programes de Formació Professional - Dones
Programes de Formació Professional - Homes
Sense Estudis
Sense estudis - Dones
Sense Estudis - Dones
Sense estudis - Dones
Sense Estudis - Dones
Sense estudis - Homes
Sense Estudis - Homes
Sense estudis - Homes
Sense Estudis - Homes
Tècnics Professionals Superiors - Dones
Tècnics Professionals Superiors - Homes
Universitaris de Primer Cicle
Universitaris de Primer Cicle - Dones
Universitaris de Primer Cicle - Homes
Universitaris de Primer Cicle- Dones
Universitaris de Segon i Tercer Cicle
Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones
Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes
De 12 a 15 mesos
De 12 a 15 mesos - Dones
De 12 a 15 mesos - Homes
De 15 a 18 mesos
De 15 a 18 mesos - Dones
De 15 a 18 mesos - Homes
De 18 a 21 mesos
De 18 a 21 mesos - Dones
De 18 a 21 mesos - Homes
De 21 a 24 mesos
De 21 a 24 mesos - Dones
De 21 a 24 mesos - Homes
De 3 a 6 mesos
De 3 a 6 mesos - Dones
De 3 a 6 mesos - Homes
De 6 a 9 mesos
De 6 a 9 mesos - Dones
De 6 a 9 mesos - Homes
De 9 a 12 mesos
De 9 a 12 mesos - Dones
De 9 a 12 mesos - Homes
Fins a 3 mesos
Fins a 3 mesos - Dones
Fins a 3 mesos - Homes
Més de 24 mesos
Més de 24 mesos - Dones
Més de 24 mesos - Homes
Agricultura
Agricultura - Dones
Agricultura - Homes
Construcció
Construcció - Dones
Construcció - Homes
Construcció- Dones
Construcció- Homes
Indústria
Indústria - Dones
Indústria - Homes
Sense ocupació anterior
Sense ocupació anterior - Dones
Sense ocupació anterior - Homes
Sense ocupació anterior- Dones
Serveis
Serveis - Dones
Serveis - Homes
Dones
Homes
Habitatges col·lectius
Habitatges familiars habitatge principal
Habitatges familiars no principal
Habitatges familiars - No principals - Buits
Habitatges familiars - No principals - Secundaris
Habitatges familiars - No principals - Total
Habitatges familiars - Principals
Habitatges familiars - Total
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
8 pers.
9 pers. i més
Total llars
Dimensió mitjana de les llars
Llars familiars - Plurifamiliars
Llars familiars - Total
Llars no familiars - Amb dues persones o més
Llars no familiars - Total
Llars no familiars - Unipersonals
Llars unifamiliars - Amb dos o més nuclis
Llars unifamiliars - Amb nucli
Llars unifamiliars - Sense nucli
Llars unifamiliars - Total
Total
Altres formes
Gratuït
Lloguer
Propietat - Accés a compra
Propietat - Compra
Propietat - Herència o donació
Propietat - Total
Total
Habitatges
Habitatges
Iniciat
Iniciat
Iniciat
Iniciats
Iniciats
Acabats
Altres usos
Comercial i magatzem
Esportiu
Hostaleria
Industrial i agropecuari
Locals en residencial
Total no residencial
Altres usos
Comercial i magatzem
Esportiu
Hostaleria
Industrial i agropecuari
Locals en residencial
Oficines
Sense dades
Total no residencial
Total residencial
Nombre de contractes
Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes)
Nombre de contractes
Càmpings per 10.000 hab.
Hotels per 10.000 hab.
Residències/Turisme rural per 10.000 hab.
Total per 10.000 hab.
Infantil
Primària
Secundària
Total
Acabat
Acabat
Població total
Variació percentual de població 1990-1991
Variació percentual de població 1991-1992
Variació percentual de població 1992-1993
Variació percentual de població 1993-1994
Variació percentual de població 1994-1995
Variació percentual de població 1995-1996
Variació percentual de població 1998-1999
Variació percentual de població 1999-2000
Variació percentual de població 2000-2001
Variació percentual de població 2001-2002
Variació percentual de població 2002-2003
Variació percentual de població 2003-2004
Variació percentual de població 2004-2005
Variació percentual de població 2005-2006
Variació percentual de població 2006-2007
Variació percentual de població 2007-2008
Variació percentual de població 2008-2009
Variació percentual de població 2009-2010
Variació percentual de població 2010-2011
Variació percentual de població 2011-2012
Variació percentual de població 2012-2013
Variació percentual de població 2013-2014
Variació percentual de població 2014-2015
Variació percentual de població 2015-2016
Variació percentual de població 2016-2017
Primària
Secundària
Total
Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial
Abril
Agost
Desembre
Febrer
Gener
Juliol
juliol
Juny
Maig
Març
Novembre
Octubre
Setembre
Total
Favor familiars
Incapacitat permanent
Jubilació
Orfanesa
Total
Viduïtat
Naixements
Defuncions
II Trim - Construcció
III Trim - Construcció
IV Trim - Construcció
I Trim TOTAL
I Trim - Agricultura
I Trim - Construcció
I Trim - Indústria
I Trim - Serveis
I Trim TOTAL
II Trim TOTAL
II Trim - Agricultura
II Trim - Construcció
II Trim - Indústria
II Trim - Serveis
II Trim - Agricultura
II Trim TOTAL
III Trim TOTAL
III Trim - Agricultura
III Trim - Construcció
III Trim - Indústria
III Trim - Serveis
III Trim - TOTAL
III Trim Serveis
III Trim - Agricultura
III Trim TOTAL
IV Trim TOTAL
IV Trim - Agricultura
IV Trim - Construcció