Exploreu les dades

En aquesta secció podeu consultar per municipis els indicadors que selecioneu seguint els següents passos:

1. Escolliu municipi/s

Marca'ls tots

2. Escolliu familia d'indicador/s

Indicadors demogràfics
Evolució de la població
Distribució de la població per sexe
Distribució de les dones per grups d'edat
Distribució dels homes per grups d'edat
Evolució de la població estrangera i taxa
Distribució de la població estrangera per sexe
Distribució de la població major de 16 anys
Densitat de població
Índex d'envelliment
Índex de sobreenvelliment
Dependència juvenil
Dependència senil
Dependència global
Edat mitjana de la població
Natalitat
Mortalitat
Fecunditat
Creixement natural de la població
Saldo migratori
Evolució de la població resident a l'estranger i distribució per sexe
Evolució de la població resident a l'estranger per continent
Indicadors mercat de treball
Demandants d'ocupació
Atur registrat i taxa
Atur registrat per sexe i taxa
Atur registrat per grups d'edat i taxa
Atur registrat segons nivell de formació
Atur registrat segons durada de la demanda
Atur registrat per sectors
Atur Registrat i taxa. Població estrangera
Atur Registrat per sexe. Població estrangera
Activitats econòmiques del sector primari amb més atur
Activitats econòmiques de la indústria i subministraments amb més atur
Activitats econòmiques de la construcció amb més atur
Activitats econòmiques del comerç i la logística amb més atur
Activitats econòmiques dels serveis amb més atur
Contractació registrada
Contractació registrada per sexe
Contractació registrada per edats
Contractació registrada segons nivell de formació
Contractació registrada per sectors
Contractació registrada per ocupació
Contractació registrada per ETT
Contractació registrada població estrangera
Contractació registrada població estrangera per sexe
Beneficiaris per desocupació
Indicadors d'activitat econòmica
Producte Interior Brut (PIB)
VAB
Empreses d'Osona (comptes de cotització)
Empreses per sectors
Comptes de cotització per dimensió (assalariats)
Supervivència empresarial
Llocs de treball (assalariats i autònoms) a les empreses d'Osona
Assalariats i autònoms a les empreses d'Osona per sectors
ERTOs
Altes empresarials a Osona
Altes empresarials per sectors
Població activa registrada
Població activa registrada per sexe
Població activa registrada per edats
Població activa registrada per nacionalitat
Població ocupada registrada a la Seguretat Social segons residència
Població ocupada registrada a la Seguretat Social per residència i per sexe
Població ocupada registrada a la Seguretat Social per residència i per edat
Població ocupada registrada a la Seguretat Social per residència i per nacionalitat
Evolució de les cooperatives per tipus
Evolució de les cooperatives per sector econòmic
Explotacions agràries i ramaderes
Agricultura ecològica
Producció ecològica
Ramaderia (caps de bestiar)
Ramaderia (Explotacions segons nombre d'unitats ramaderes)
Indicadors socials
Renda mitjana
Renda bruta familiar disponible (Municipi)
Renda bruta familiar disponible (per habitant)
Distribució de la renda per font d'ingressos
% població sota el llindar de la pobresa i amb risc d'exclusió social
% població de menys de 18 anys sota el llindar de la pobresa i amb risc d'exclusió social
% població de 65 anys o més sota el llindar de la pobresa i amb risc d'exclusió social
% població estrangera sota el llindar de la pobresa i amb risc d'exclusió social
IRPF
Distribució dels declarants per tram de renda
Pensions contributives
Pensions contributives - Imports
Pensions no contributives
Persones amb discapacitat
Sol·licituds beques menjador segons municipi de l'alumne
Concessions beques menjador segons municipi de l'alumne
Beques menjador segons municipi del centre d'estudis
Indicadors d'educació
Nivell d'instrucció
Estudis postobligatoris
Taxa analfabetisme
Centres d'ensenyament
Personal Docent
Alumnes per ensenyament
Alumnes ESO per sexe
Alumnes ESO per curs
Alumnes ESO població estrangera
Avaluació alumnes ESO
Avaluació alumnes ESO població estrangera
Avaluació alumnes ESO per origen
Taxa de graduació ESO
Alumnes Batxillerat per sexe
Alumnes Batxillerat per curs
Alumnes Batxillerat població estrangera
Graduats Batxillerat per especialitat
Taxa de graduació a Batxillerat
Alumnes CFGM per sexe
Alumnes CFGM per curs
Alumnes CFGM població estrangera
Alumnes CFGS per sexe
Alumnes CFGS per curs
Alumnes CFGS població estrangera
Taxa d'escolarització als 17 anys
Rutes de transport escolar segons destinació
Alumnes segons origen-destí
Mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
Indicadors d'habitatge i construcció
Habitatges segons tipus
Habitatges segons tinença
Habitatges segons antiguitat
Nombre de llars
Tipus de llar
Dimensió de la llar
Sòl urbà sense edificiar
Immobles segons ús
Immobles segons qualitat de la construcció
Immobles segons data de la construcció
Superfície dels immobles
Noves altes d'immobles segons tipus de titular
Construcció d'habitatges iniciats i acabats
Mercat de compravenda d'habitatges
Mercat de lloguer d'habitatge
Evolució del preu mitjà de compravenda d'habitatge
Habitatge de protecció oficial
Lloguer social
Indicadors de sostenibilitat
Cobertes del sòl
Superfície per ús del sòl (SIGPAC)
Superfície ramadera (SIGPAC)
Superfície agrícola (SIGPAC)
Incendis
Precipitacions
Temperatura
Perillositat del vent
Producció d'energia
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Consum d'aigua
Preu de l'aigua
Concentració de nitrats a les fonts d'aigua
Generació de residus municipals
Recollida selectiva registrada
Generació de residus industrials
Parc de vehicles
Matriculació de vehicles
Matriculació de vehicles elèctrics, híbrids i gas/hidrògen
Accidents de trànsit
Mobilitat laboral
Taxa Autocontenció
Taxa Autosuficiència
Mobilitat per estudis
Superfície del cadastre urbà
Obra nova
Indicadors geogràfics
Longitud i latitud
Altitud
Indicadors de turisme
Places turístiques
Places turístiques per 10.000 habitants
Establiments hotelers
Establiments càmpings
Establiments de turisme rural
Sinistralitat laboral
Sinistralitat laboral - Regulació per incidència
Indicadors de l'administració pública
Pressupost municipal
Ingressos reals
Despeses reals
Deute

3. Escolliu indicador/s

test
Dones
Homes
Dones
Homes
Per habitant (hab./km2)
Per superfície (km2)
Dones
Homes
Total
0 - 04 anys
05 - 09 anys
10 - 14 anys
15 - 19 anys
20 - 24 anys
25 - 29 anys
30 - 34 anys
35 - 39 anys
40 - 44 anys
45 - 49 anys
50 - 54 anys
55 - 59 anys
60 - 64 anys
65 - 69 anys
70 - 74 anys
75 - 79 anys
80 - 84 anys
85 i més anys
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Naixements
Taxa bruta de natalitat
Defuncions
Taxa bruta de mortalitat
Creixement natural de la població
Taxa de creixement natural de la població
Taxa de creixement natural de la població 2001-2011
Saldo migratori
Saldo migratori exterior
Taxa de saldo migratori
Taxa de saldo migratori - Mitjana - 2001/2011
Dones
Homes
Total
Taxa bruta de fecunditat
Llocs de treball menys Població ocupada resident
Llocs de treball localitzats
No Residents ocupats a dins
Població ocupada resident
Residents ocupats a dins
Residents ocupats a fora
Dones
Homes
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
Més de 45 anys
Menys de 20 anys
Agricultura
Construcció
Indústria
Serveis
Llocs d'estudi localitzats
Llocs d'estudi localitzats
Llocs estudi menys població que estudia resident
No residents que estudien a dins
Població que estudia resident
Residents que estudien a dins
Residents que estudien a fora
% recollida selectiva
Generació Residus Municipal Total (TONES)
Recollida Selectiva (TONES)
Residus kg/persona i dia
Resta de residus (TONES)
1. Vidre
2. Paper i Cartró
3. Envasos lleugers
4. Matèria orgànica
5. Poda i jardineria
6. Residus voluminosos i fusta
7. Altres
Nivell assistencial (subsidi)
Nivell contributiu
Renda activa d'inserció
Altres
Bosc clar
Bosc dens
Conreus
Improductiu artificial
Improductiu natural
Matollars
Prats
Total municipi
Parcel·les edificades (ha)
Parcel·les sense edificar (ha)
Parcel·les urbanes (ha)
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000 i posterior
Abans de 1950
Sòl vacant
Sense definir
Total
Índex de motorització
Vehícles
Batxillerat superior
Diplomatura
ESO, EGB, Batx.elemental
Estudis primaris
FP grau mitjà
FP grau superior
Grau Universitari
Llicenciatura i Doctorat
No sap llegir o escriure
Sense estudis
TOTAL Població > 16 anys
Batxillerat superior
Estudis FP
TOTAL
Universitaris
No sap llegir o escriure
Taxa analfabetisme
1. Exclusius infantil
2. Educació infantil i primària
3. Educació infantil, primària i secundària
4. Educació secundària
4.1. Batxillerat
4.2. CFGM
4.3. CFGS
5. PQPI/PFI
6. Específics educació especial
TOTAL
1. Educació infantil (1r cicle)
2. Educació infantil (2n cicle)
3. Educació primària
4. ESO
5. Batxillerat
6. CFGM
7. CFGS
8. PQPI/PFI
9. Educació especial
TOTAL
1. Exclusius infantil
2. Educació infantil i primària
3. Educació infantil, primària i secundària
4. Educació secundària
5. Específics educació especial
TOTAL
Destinació Calldetenes
Destinació Centelles
Destinació Gurb
Destinació L'Esquirol
Destinació Masies de Voltregà
Destinació Prats de Lluçanès
Destinació Roda de Ter
Destinació Sant Hipòlit de Voltregà
Destinació Sant Quirze de Besora
Destinació Sant Vicenç de Torelló
Destinació Taradell
Destinació Tona
Destinació Torelló
Destinació Vic
Assalariats Agricultura
Assalariats Construcció
Assalariats Indústria
Assalariats Serveis
Autònoms Agricultura
Autònoms Construcció
Autònoms Indústria
Autònoms Serveis
Comptes de cotització
Agricultura
Construcció
Indústria
Serveis
Altes
Baixes
Saldo Net
Amb terres - Amb ramaderia
Amb terres - Amb SAU
Amb terres - Explotacions
Amb terres - ha
Amb terres - Sense ramaderia
Sense terres
Total
Superfície en període de conversió - Explotacions
Superfície en període de conversió - ha
Superfície qualificada - Explotacions
Superfície qualificada - ha
Total (ha)
Total Explotacions
Aviram - Caps
Aviram - Explotacions
Bovins - Caps
Bovins - Explotacions
Cabrum - Caps
Cabrum- Explotacions
Conilles mares - Caps
Conilles mares - Explotacions
Equins - Caps
Equins - Explotacions
Ovins - Caps
Ovins - Explotacions
Porcins - Caps
Porcins - Explotacions
Total
De 100 a 500 UR - Explotacions
De 100 a 500 UR - UR
De 20 a 50 UR - Explotacions
De 20 a 50 UR - UR
De 5 a 20 UR - Explotacions
De 5 a 20 UR - UR
De 50 a 100 UR - Explotacions
De 50 a 100 UR - UR
Més de 500 UR - UR
Menys 5 UR - Explotacions
Menys 5 UR - UR
Total - Explotacions
Total - UR
Càmpings
Hotels
Residències/Turisme rural
Total
1 estrella
2 estrelles
3 estrelles
4 estrelles
5 estrelles
TOTAL
Total hostals
Total hotels
Luxe
Primera
Segona
Tercera
Total càmpings
Cases poble compartides
Cases poble independents
Masies
Masoveries
Total
De 16 anys a 64 anys
Majors de 16 anys
1. Espanya
2. Resta d'Unió Europea
3. Resta d'Europa
4. Magreb
5. Resta d'Àfrica
6. Centre i Sudamèrica
7. Amèrica del Nord
8. Àsia i Oceania
Arts
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències
Total
Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació.
RBFD (Milers d'euros).
Variació interanual.
Índex (Osona =100).
RBFD per hab. (Milers d'euros).
PIB (milions d'euros)
PIB per empresa
PIB per habitant
PIB per treballador
Variació interanual
Taxa d'autocontenció
Agricultura
Construcció
Indústria
Serveis
Total
Base imposable per declarant (Euros)
Declarants de l'IRPF
Euros declarats (total de declaracions)
Favor familiars
Incapacitat permanent
Jubilació
Orfanesa
Total
Viduïtat
Invalidesa (Nº)
Invalidesa - Import anual (euros)
Invalidesa - Import mensual mitjà (euros)
Jubilació (Nº)
Jubilació - Import anual (euros)
Jubilació - Import mensual mitjà (euros)
Dones
Homes
Total
Taxa d'autosuficiència
Infantil
Primària
Secundària
Total
Infantil
Primària
Secundària
Total
Dones
Homes
Taxa atur dones
Taxa atur homes
de 30 a 44 anys aturats
de 45 a 54 anys aturats
majors de 54 anys aturats
menors 30 anys aturats
Taxa d'atur de 30 a 44 anys
Taxa d'atur de 45 a 54 anys