Mobilitat laboral

La mobilitat laboral és el desplaçament obligat per motiu de treball.
La població ocupada resident (POR) és classifica segons treballi a dins (residents ocupats a dins) o a fora del municipi de residència (residents ocupats a fora). Els no residents ocupats a dins són persones que treballen dins el municipi però tenen la residència en un altre municipi.
Els llocs de treball localitzats (LlTL) és la suma dels ocupats a dins més els no residents ocupats a dins.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiPoblació ocupada resident 12/2015 Població ocupada resident 9/2015 Població ocupada resident 6/2015 Població ocupada resident 3/2015 Població ocupada resident 12/2014 Població ocupada resident 9/2014 Població ocupada resident 6/2014 Població ocupada resident 3/2014 Població ocupada resident 12/2013 Població ocupada resident 9/2013 Població ocupada resident 6/2013 Població ocupada resident 3/2013 Població ocupada resident 12/2012 Població ocupada resident 9/2012 Població ocupada resident 6/2012 Població ocupada resident 3/2012 Residents ocupats a dins 2011 No Residents ocupats a dins 2011 Residents ocupats a fora 2011 Llocs de treball localitzats 2011 Població ocupada resident 2011 Llocs de treball menys Població ocupada resident 2011